REVIZE PLYNU - ONDŘEJ JANOUŠEK

* REVIZNÍ TECHNIK PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ * PRAHA  A  STŘEDNÍ ČECHY * 735 070 135 *

NABÍDKA

REVIZE PLYNU

CENÍK

KONTROLY

DOKUMENTY

LEGISLATIVA

PRAKTICKÉ

KONTAKTY

 • je bezbarvý, nejedovatý, bez zápachu
 • vlivem látky, která se přidává do zemního plynu (odorant) můžeme zemní plyn při úniku cítit
 • mez výbušnosti 5 - 15%, pokud cítíme plyn, je zpravidla koncentrace plynu hluboko pod mezí výbušnosti

**********************************************************************************************************************************

RWE/Innogy

E-on

 • sledovat stav plynovodu, aby odpovídal předpisům a normám, aby jeho stav neohrožoval bezpečnost osob a jejich majetek
 • dbát, aby byly dodržovány termíny revizí a kontrol
 • dbát, aby byly odstraněny závady zjištěné při revizích a kontrolách
 • vést provozní dokumentaci plynovodu
 • dbát na odbornou způsobilost osob, které provádějí revize, montáže, servis
 • umístit na vhodném místě pokyny při vzniku mimořádných stavů (únik plynu, požár)
 • dbát na přístupnost a ovladatelnost uzávěrů plynovodu
 • v případě nehod informovat příslušné orgány (policii, hasiče, pohotovostní plynárenskou službu)
 • spolupracovat s dodavatelem plynu při odstavení domovního plynovodu z provozu a při obnovování dodávek plynu

**********************************************************************************************************************************

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PROVOZU PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ
 • pravidelné provádění kontrol a revizí
 • odstraňování zjištěných závad v termínech stanovených při kontrolách a revizích
 • kontroly odvodu spalin od spotřebičů (nefunkční odvod spalin způsobuje orosení zrcadel a oken, usazené saze na povrchu spotřebičů)

**********************************************************************************************************************************

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI ÚNIKU ZEMNÍHO PLYNU
 • nepoužívat otevřený oheň, otevřít okna
 • uzavřít uzávěry plynu (páčka kolmo na směr potrubí)
 • nezapínat ani nevypínat elektrické spotřebiče
 • varovat obyvatele domu a opustit budovu
 • informovat pohotovostní službu

**********************************************************************************************************************************

VZNIK OXIDU UHELNATÉHO PŘI SPALOVÁNÍ
 • nedostatečné větrání (u spotřebičů bez odtahu spalin)
 • nesprávně seřízené hořáky
 • zanesení výměníkových ploch u kotlů
 • netěsné kouřovody nebo zanesený komín

*********************************************************************************************************************************

Copyright (c) Ondřej Janoušek, 2017. All rights reserved.